Handhaving

W

Heeft u een dwangsom ontvangen?

W

Heeft de gemeente u een last onder bestuursdwang opgelegd?

W

Wilt u dat de gemeente handhavend optreedt tegen overlast?

Handhaving

Met de term bestuursrechtelijke handhaving bedoelen we het houden van toezicht door de overheid en het optreden wanneer overtredingen van rechtsregels worden geconstateerd. Met het houden van toezicht controleert de overheid of bedrijven of burgers zich houden aan de geldende regels. Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, kan de overheid maatregelen nemen.

Om ervoor te zorgen dat de regels weer worden nageleefd kan de overheid een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen. Ook kan de overheid een bestraffende sanctie opleggen in de vorm van een bestuurlijke boete. Tot slot kan de overheid beslissen om een vergunning of een andere begunstigende beschikking in te trekken. Bestuursrechtelijke handhaving kan erg ingrijpend zijn. Zo mag een burgemeester een woning sluiten na het aantreffen van (soft)drugs zonder dat er een rechter aan te pas komt.

Wet- en regelgeving

In de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) zijn de regels waaraan de overheid zich moet houden bij bestuursrechtelijke handhaving, vastgelegd. In hoofdstuk 5 zijn regels vastgelegd over het houden van toezicht, het opleggen van een last onder bestuursdwang, het opleggen van een last onder bestuursdwang, de bestuurlijke boete en procedureregels.

De overheid mag niet zomaar bestuurlijke handhaving toepassen, zij moet daarbij aan strenge procedureregels voldoen.

Dwangsom en bestuursdwang

Om een overtreding ongedaan te maken, kan de overheid een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang opleggen. We noemen dit ‘herstelsancties’. 

Met een last onder dwangsom legt de overheid een dwangsom (betalen van een geldbedrag) wanneer de geconstateerde overtredingen niet binnen een bepaalde termijn ongedaan worden gemaakt. De overheid mag niet direct overgaan tot het opleggen van een dwangsom, maar moet de overtreder eerst in de gelegenheid stellen om binnen een bepaalde tijd -de begunstigingstermijn- de overtreding te beëindigen. Ook kan de overheid de last onder dwangsom enkel opleggen aan de overtreder die het feitelijk en juridisch in zijn macht heeft die overtreding te beëindigen.

Met een last onder bestuursdwang beoogt de overheid eveneens een overtreding ongedaan te maken of te beëindigen. Bij bestuursdwang wordt geen boete opgelegd, maar gaat de overheid zelf daadwerkelijk over tot herstel op kosten van de overtreder.

Advies

Zowel bij het opleggen van een dwangsom als bij het toepassen van bestuursdwang moet door de overheid aan strenge regels worden voldaan. Ook zijn de belangen groot. Het is verstandig om tijdig advies te vragen, wanneer de gemeente of een andere overheid u een dwangsom oplegt.

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen