Algemeen bestuursrecht

W

Wilt u de regels voor het instellen van bezwaar of beroep weten?

W

Vindt u dat de overheid onzorgvuldig heeft gehandeld?

W

Wilt u een WOB-verzoek indienen?

Algemeen bestuursrecht

Het algemene bestuursrecht omvat alle wet- en regelgeving waarin de algemene regels van het bestuursrecht zijn opgenomen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om procedureregels en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar ook om de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De overheid moet zich aan deze regels houden en u als burger of ondernemer kunt zich daar op beroepen. Deze wetten zijn ons dagelijkse gereedschap. We zijn er dus goed in thuis en kunnen u uitstekend adviseren.

Wet- en regelgeving

De belangrijkste wet van het algemene bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht (de Awb). Dit is een omvangrijke wet waarin alle algemene procedureregels van het bestuursrecht zijn opgenomen. Hierin staat bijvoorbeeld aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen en wat de termijn is voor het indienen van een bezwaar. Ook zijn alle geschreven algemene beginselen van behoorlijk bestuur in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen en bevat de wet bepalingen over handhaving en boete.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (Abbb) worden ook wel de spelregels van het bestuursrecht genoemd. De overheid dient zich aan deze spelregels te houden. Er zijn geschreven en ongeschreven spelregels. Besluiten van de overheid worden door de rechter niet alleen getoetst aan de wettelijke eisen maar ook aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Voorbeelden daarvan zijn het motiveringsbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel, evenredigheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel.

Wet openbaarheid van bestuur

Via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde documenten. U doet dit via een WOB-verzoek. Overheidsinformatie is altijd openbaar. Behalve als de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking. Eigenlijk moet de overheid actief informatie openbaar maken. Dat gebeurt lang niet altijd. Soms is een WOB-verzoek nodig om bepaalde informatie te krijgen. Wij dienen regelmatig WOB-verzoeken in voor onze cliënten en weten dus aan welke voorwaarden een dergelijk verzoek moet voldoen.

Advies

Het algemene bestuursrecht is neergelegd in wetten waarmee wij dagelijks werken.

Bel ons op 073-211 00 32 voor advies of een vrijblijvend gesprek.

Laten we beginnen

Laten we beginnen

Laten we beginnen